قهرمانی بارسلونا/از نشست های بحرانی تا قهرمانان اسپانیا و شاید هم بیشتر