دو مرحله ای شدن توافق ابزاری برای بازی در آوردن آمریکا بود