افتتاح طرح های دانشگاه علوم تحقیقات با حضور روحانی