پسربچه دوچرخه سوار در برخورد با اتوبوس شهری زنجان به کام مرگ رفت