پژوهشگر انگلیسی: مذاکره کنندگان بر دستیابی به اجماع بین المللی تمرکز کنند