شخص شهردار نسبت به تخلفات در پروژه‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد