غربی‌ها یقین دارند که راه حل مسئله ایران مذاکره است/تأکید بر رعایت اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس در