نوویل: دخه‌‌آ را به رئال بدهید و به جایش گرت بیل را بگیرید!