صادرات اولین محموله فرش و گلیم دستبافت از گمرک کرمانشاه