80 درصد از جوانان هفشجانی در صنعت جوشکاری فعالیت می کنند