- ساپكو ميزبان بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي قطعات و مجموعه هاي خودرو در اصفهان