ایستگاه آتش نشانی مسکن مهر در نیمه نخست امسال افتتاح می شود