کارنامه تصویری لشکر عاشورا در دفاع مقدس آماده چاپ شد