فرکي: اتفاقات تبريز ارتباطي به قهرماني ما نداشت/ براي تمديد قرارداد با سپاهان بايد فکر کنم