موسسات مالي بايد خود را با ضوابط بانک مرکزي تطبيق دهند