پزشکی که به تقاضای خانمی اقدام به سونوگرافی کند متخلف محسوب می‌شود