حضور کشورهای خارجی در منطقه موجب تقویت تروریسم شده است