روایت ایسنا از هشدار وایبری درباره یک مرکز توانبخشی کودکان