دفتر مقام معظم رهبری به پیام تسلیت مجمع روحانیون مبارز پاسخ داد