«سودجویی - تزلزل - تناقض»، مثلث اعتقادات و باورهای «داعش»