دیدار عراقچی و روانچی با اشمید برای ادامه نگارش پیش‌نویس توافق