مظلومی برنامه‌هایش برای هدایت استقلال را به باشگاه می‌دهد