آتش سوزی کوه بمو از عراق به خاک ایران کشیده نشده است