2 اقدام شاخص دولت در حوزه موسیقی/ «سند ملی موسیقی» معضل لغو کنسرت ها را برطرف کند