صنعت بیمه خوب عمل نمی‌کند/افزایش سرانه درمان کلید برون رفت از مشکلات