شورای حفظ حقوق بیت المال بامحوریت مباحث زیست محیطی دراصفهان تشکیل شد