رییس شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کردستان منصوب شد