یارانه به رسانه‌هایی تعلق می‌گیرد که ماده ۱۸ را رعایت کنند/رسانه ها شعور را ترویج دهند/برگزاری اختت