رحمانی فضلی:روند کنونی کمک ها با نیازهای واقعی پناهجویان افغان فاصله بسیاری دارد