ضرورت ایجاد نشاط دینی حقیقی و سالم برای جوانان در جامعه