کرمانشاه معدن بوکس ایران است /برای مظاهری امتیاز اُپن قائلیم