نقش ايران و لبنان در مبارزه با افراط‌گرايي در منطقه بسيار مهم است