مسابقات دانشجویی «دومینو» در دانشگاه پیام‌نور کرمان آغاز شد