همدانی: افشارزاده به جای برکناری قلعه‌نویی مشکلات مدیریتی را درست کند