نگرانی وزیر بهداشت از شیوع ویروس ابولا/کمک به کشورهای آلوده