دمشق، برخورد قاطع شورای امنیت با اردن را خواستار شد