قهرمانان نیازمند حمایت مسئولین/ تکواندوکار البرزی تابوی نگرفتن مدال در مسابقات جهانی را شکست