اهدای نشان نشان سیمرغ فیروزه ای به وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی /تعیین جایزه بین المللی خیام به محققان و خ