میزان فوتی های دانش آموزان خوزستانی بر اثر تصادف به 10 درصد کاهش یافت