شهرداری سقز 62 دهنه مغازه با مشارکت بخش خصوصی می سازد