ابتکار جالب توجه قطر در برگزاری دوی ماراتن زیر نور و در کنار ساحل