جمعی از مالباختگان شرکت لیزینگ یاس خودرو مقابل مجلس تجمع کردند