مذاکره کننده هسته ای روسیه: به تیم ظریف آفرین می گویم؛ آنها قابلند و ما از آنها خیلی چیزها یاد گرفته ا