اصلاح ساختار انتخاباتی افغانستان مستلزم توافق سیاسی است