پاسخ دفتر رهبرانقلاب به پیام تسلیت مجمع روحانیون مبارز