17هزار متر مربع از جداره هاي بوستان ياس رنگ آميزي و زيباسازي شد