تجار پاکستانی خواهان تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران شدند