رئیس‌جمهور در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران حضور یافت