۴ طرح عمرانی دانشگاه آزاد با حضور رئیس جمهور افتتاح شد