استان تهران جزء مناطق غیر مجاز صوتی محسوب می‌شود/پیرگوشی سومین عامل ناتوانی